Privacyverklaring

Chris Roelse Rijopleiding, gevestigd aan Haarmanweg 2C, 4538 AR Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

Chris Roelse Rijopleiding
Haarmanweg 2C
4538 AR Terneuzen
0115-611413
info@chrisroelse.nl

Chris Roelse is de Functionaris Gegevensbescherming van Chris Roelse Rijopleiding en is te bereiken via info@chrisroelse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chris Roelse Rijopleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website:

 • Bedrijfsnaam,
 • CBR registratie nummer,
 • Kamer van Koophandel inschrijfnummer,
 • Voor- en achternaam,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geldigheid WRM-Certificaat,
 • Locatiegegevens,
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website,
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen,
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken,
 • BTW nummer,
 • IP-adres,
 • Internetbrowser,
 • Apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chrisroelse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chris Roelse Rijopleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang vanChris Roelse Rijopleiding
 • U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met naam rijschool.
 • Chris Roelse Rijopleiding analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van naam rijschool.

Geautomatiseerde besluitvorming

Chris Roelse Rijopleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chris Roelse Rijopleiding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chris Roelse Rijopleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
 • Bedrijfsnaam,
 • CBR registratie nummer,
 • Kamer van Koophandel inschrijfnummer,
 • Voor- en achternaam,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geldigheid WRM-Certificaat,
 • Locatiegegevens.
1 maand tbv lopende correspondentie
IP-adres 3 maanden om mogelijke spam te detecteren en te blokkeren
Internetbrowser en apparaat type: 3 maanden om na te gaan welke soort browsers gebruikt worden

Delen van persoonsgegevens met derden

Chris Roelse Rijopleiding deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chris Roelse Rijopleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze website hostingpartner maakt een back-up van elk verzonden contactformulier. Hieronder de benodigde informatie van onze partner 'TiDi Media – Hostingpartij' en ontwikkelaar website.
Gegevens die verzameld worden:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
 • Bedrijfsnaam,
 • CBR registratie nummer,
 • Kamer van Koophandel inschrijfnummer,
 • Voor- en achternaam,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geldigheid WRM-Certificaat,
 • Locatiegegevens,
 • IP-adres,
 • Internetbrowser,
 • Apparaat type.
3 maanden Systeem-back-up, informatievoorziening naar Chris Roelse Rijopleiding en haar klanten


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chris Roelse Rijopleiding gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chris Roelse Rijopleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chrisroelse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chris Roelse Rijopleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chris Roelse Rijopleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chrisroelse.nl.

Terug naar de bovenkant van de website